MUKIGANIRO:_BIG FIZZO ntanumwe bafitaniye bifu ngo AFISA RAJ.B areke umutima mubi n’inzigo bimurimwo


Team+257 Franck Pro: Hello Big Fizzo! N’amahoro?

Big Fizzo: Yes allo, ni meza. Nabonye ivyo mwanditse muvuga ko mfise bifu na Afisa. Ndarahiye imbere y’Imana, jewe nta muntu n’umwe dufitaniye bifu, kandi nta bifu nzosubira kandi kugira n’umuntu n’umwe, kiretse bifu nagize hamwe na Uncle Crazy.

 Team+257 Franck ProNone ga Big Fizzo , ko uvuga ko ata bifu mufitaniye na AFISA RAJ.B, tukabona utanguye kumwita izina ry’abakobwa?

Big Fizzo: Ahubwo nanje ndatangara mu bandi numvise avuga ko namwise izina ry’abakobwa, kuko jewe nta na hamwe nigeze ndamutuka.

Team+257 Franck Pro: Ariko Fizzo, mu rubuga dwa Facebook rwa Wanajeshi Kamili, niryo zina bamwise!

Big Fizzo: Ico mwomenya nuko jewe ntakiri umukuru wa Wanajeshi Kamili, kandi si jewe nkoresha irya page, si jewe navyanditse kandi si jewe nabatumye bavyandike. Urashobora kuraba kuri Facebook, hariho abantu barenga amajana atanu (500) biyita Fariouz, kandi ntaba ari jewe. None ibintu bazokwandika vyose muzoca muvuga ko ari jewe navyanditse? Ico mwomenya nuko mu ndero nahawe, sinigishijwe gutukana, kandi nta mwanya ndabifitiye.Jewe ndakuze, kandi Afisa ndamukuriye. Jewe ikindaje ishinga nuko noduza ibendera ry’igihugu canje kw’isi yose mu muziki, nkarera abana banje n’umuryango wanje. Ivyo vyo kugira bifu, narabirenganye kandi ntavyo nzosubiramwo.Nimba ashaka kugira bifu nanje, nayigire ariko jewe sinzomwishura. Kuko uyu sumwanya wo guterana amajambo ariko ni umwanya wo kugwiza ibikorwa vy’iterambere mu muziki w’igihugu cacu.Jewe ihangiro mfise nuko notera imbere nkashika kure cane nkaba nka Diamond, Wizkid, Davido n’abandi…..Kandi umwanya nkiri muzima kandi nkifise agahogo ko kuririmba, nzohashika.

Team+257 Franck Pro: Afisa aravuga ko yakwandikiye indirimbo zitari nkeyi, ubivuzeko iki?

13590438_2143044899307396_6635285253063219706_n

Big Fizzo: Yayayaya! Ndababaze, ninde muririmvyi kw’isi nzima batarandikira indirimbo? Ba Michael Jackson,  ba Celine D’Ion, bose barabandikiye, ndetse jewe! Ariko ntawuca agenda yiyamamaza hose ko yamwandikiye indirimbo! Afisa yaranyandikiye indirimbo “What’s my name”, kandi naranabivuze no ku bimenyeshamakuru ko ari we yayanditse, nta yindi ndirimbo yanyandikiye.Ndibaza ko ari naho ishari ryavuye kukubona iyo ndirimbo yaciye ihitinga cane (kwamamara) kandi ariwe yayanditse.Ariko naho ariwe yayanditse, uko wewe yayirapura (rap) siko naciye ndabigira kuko naciye ndayihinyanyura neza, ndazi iyo nagira uko wewe yari yabipanze ntiyari kwamamara cane.Ico mwomenya nuko Afisa ingene twamenyanye nuko yigeze kumbwira ko yari umufana wanje, hama nanje nca ndamusaba intererano y’indirimbo nk’umufana wanje, nawe aca arabinyemerera. Ariko ndatangazwa n’ingene yaciye abishira hejuru! Izo zindi ndirimbo avuga ko yanyandikiye ni ububeshi kuko ni indirimbo zanje.

Team+257 Franck Pro: None Fizzo, nta n’ico yoba yaraterereye muri izo ndirimbo zawe zo muri iyo album “Fizzology”?

Big Fizzo: Eeeeh, napfume avuga basi ko yanterereye ivyiyumviro, ntavuge ko ariwe yazanditse. Kuko ni ububeshi. Kandi guterera iciyumviro umuririmvyi nta numwe atabigira. Kuko iyo umuririmvyi afise indirimbo,arayiha abandi bakayumviriza hama bakamuterera ivyiyumviro canke bakamubwira aho akwiye gukosora. Ariko ntibisigura ko baba bayikwandikiye.Ndababaze, nimba ariwe azandika, naziririmbe rero hama turabe ko zica zihitinga. AFISA afise nyinshi cane ariko ko izo ndirimbo ziwe zidahitinga ?Ntareke uyo mutima mubi n’inzigo kuko jewe nta mutima mubi ndamufitiye.

Team+257 Franck Pro: Big Fizzo, none ku bwawe iyo bifu woyihereza iyihe ntumbero? Canke hoho yabo yavuye kuki?

Big Fizzo: Ndasubiyemwo kandi “JEWE Big Fizzo NTA BIFU MFITANIYE NA AFISA”ahubwo niwe ashaka kugira bifu na jewe, kandi jewe ntayo nzojamwo kuko narabirenganye. Afisa twararirimbanye indirimbo “Go Harder” twari kumwe na Wawa, nibaza yiyumvira ko iyo ndirimbo izohitinga cane, ariko sanga ntiyakunzwe cane n’abafans ahubwo baciye bakunda “What’s my name“iyo nayo akaba ariwe yayanditse ariko ntiyayiririmvyemwo. Ivyo navyo ni ibisanzwe ku muririmvyi kuko hari igihe usohora indirimbo wibaza ko iza gukundwa cane, ariko ugasanga abafans ntibayikunze. Jewe mfise indirimbo nyinshi nasohoye ariko ntizakunzwe cane, canke ugasanga barazumvirije kubera gusa namaze kumenyekana. Nk’akarorero umusi nasohorera indirimbo zibiri “Nzogukunda” hamwe na “Leave me alone”, narinzi ko “Nzogukunda” ariyo izohitinga cane, ariko mwarabonye ko “Leave me alone” ingene yabiciye bigacika. Nubu ngiye muri concert iyo ndirimbo sindayisiga inyuma, kandi ndayiririmvye abantu barasara. Je nibaza kandi ko ashaka kumenyekana biciye kw’izina ryanje.

Team+257 Franck Pro: None ga Big Fizzo umaze kwumva ivyo Afisa akwagiriza, waciye uvyakira gute?

Big Fizzo: Wewe wovyakira gute? Jewe natangaye cane kuko ntavyonariniteze ko yogira gutyo. Jewe ntacodupfa, ntareke umutima mubi dukore akazi. Afisa ni umuririmvyi kandi ndamwemera nkuko nemera abandi baririmvyi. Iyo nzigo n’uwo mutima mubi sinzi iyo bivuye.

Team+257 Franck Pro: Mu kurangiza, Big Fizzo wotubwira ryari iyo album yawe “Fizzology” izorangirira?

Big Fizzo: Aho noba ngonba kubabesha, iyo album iracategurwa ariko sindamenya aho izoshobora kurangira. Ni nkuko idashobora kwitwa Fizzology ikitwa irindi zina. Kuko no mu ntango Afisa yashaka ko ndayita “Burundiano” ariko nca mbona ko yokwitwa “Fizzology

Team+257 Franck Pro: Big Fizzo ndabashimiye cane ku kiganiro muhejeje kumpa. Ndabifurije kugira kandi akazi keza n’ibikorwa vyiza.

Big Fizzo: Murakoze namwe!

Advertisements

One thought on “MUKIGANIRO:_BIG FIZZO ntanumwe bafitaniye bifu ngo AFISA RAJ.B areke umutima mubi n’inzigo bimurimwo

Andika ngaho iciyumviro cawe ntutangwe

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s